Hlavná stránka >> Prihlásenie vozidla >> Rady a tipy >> Vyradenie vozidla z evidencie

Vyradenie vozidla z evidencie

Vozidlo zapísané v evidencii motorových vozidiel má oprávnenie na prevádzku v rámci cestnej premávky. Ak však už vozidlo nespĺňa technické požiadavky alebo ho jeho majiteľ dlhodobo nevyužíva, je zbytočné ho v tejto evidencii držať. S evidenciou vozidiel totiž súvisia aj iné povinnosti, ako napr. uzatvorenie a úhrada PZP a rôzne iné poplatky súvisiace s Vašim vozidlom. Je preto aj možnosť rozhodnúť sa pre vyradenie vozidla z evidencie.

O vyradenie vozidla musíte požiadať

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť a odovzdať niekoľko dokumentov:

  • vyplnenú žiadosť o zmenu
  • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
  • tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie
  • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie
  • platný doklad totožnosti, ak ide o fyzickú osobu
  • ak ide o organizáciu - výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
  • kolok v hodnote 5 €.

Späť

Porovnať ceny PZP »