Kontrola originality vozidla -COC certifikát

Čo je to COC certifikát? Anglická skratka „COC“ označuje dokument, ktorý by mal vydať výrobca motorového vozidla kategórie M (osobné automobily), L (motocykle) alebo T (traktory) ako certifikát, že vozidlo má typové schválenie ES podľa príslušných smerníc ES. V roku 1996 pre automobily a v roku 1999 pre motocykle vstúpila do platnosti povinnosť výrobcov motorových vozidiel i zabezpečiť homologáciu typovým schválením ES pre nové modely vozidiel. Takto schválené vozidlá by mali byť dodané prvému majiteľovi s originálom COC (Certificate Of Conformity)

Tento certifikát sa doteraz vyžadoval pri správnom konaní prihlasénia vozidla zakúpeného v zahraničí do evidencie vozidiel na Slovensku, , od 1.januára 2008 sa však nevyžaduje a bol nahradený Osvedčením o kontrole originality (KO)

COC si však musíte dať vyhotoviť v prípade že neviete nasledovné údaje o vozidle potrebné do žiadosti prihlásenia vozidla do evidencie:

  • značku vozidla
  • obchodný názov vozidla
  • typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu)
  • druh vozidla
  • kategóriu vozidla
  • obchodné meno výrobcu vozidla
  • identifikačné číslo vozidla VIN.

Čo je to Kontrola originality?

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov.

Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov.

KO je nevyhnutná pre účely schválenia alebo uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z! Zvyšuje istotu pri zakúpení vozidla, že nie je dotyčné vozidlo z nelegálnej činnosti a v budúcnosti mu nehrozí postih. Pri registrácií na ODI policajti takéto vozidlá nebudú znova kontrolovať a zisťovať identitu vozidla s dokladmi vozidla. Takisto môže znamenať výhodu bonusov pre povinné zmluvné( PZP ) a havarijné poistenie vozidiel.

KO vykonávajú len oprávnené pracoviská kontroly originality (PKO). Zoznam pracovísk k 1.2.2008 a ceny kontroly nájdete na našich stránkach.