Poisťovňa ASTRA ukončila predaj PZP aj iných poistení

12. 5. 2016

V polovici roka 2013 vstúpila na poistný trh poisťovňa ASTRA. Už na začiatku druhej polovice roka 2015 jej však bolo povolenie na poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť odobrané. O dôvodoch jej odchodu z poistného trhu a riešení klientskych záležitostí si môžete prečítať viac.

Na Slovensku vystupovala ASTRA len ako pobočka poisťovne z iného členského štátu. A práve jej materská spoločnosť v Rumunsku začala mať v rokoch 2014 až 2015 problémy, s ktorými jej nepomohol ani ozdravný plán. Dostala sa tak pod nútenú správu a 26.8.2015 jej bolo odobrané povolanie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31.8.2015, od kedy už poisťovňa nemohla uzatvárať nové poistné zmluvy povinného zmluvného poistenia. Uvedené rozhodnutie bolo platné aj pre Slovensko, o čom informovala Národná banka Slovenska. Zároveň však ujistila klientov, že poistné plnenia a všetky ďalšie nároky im budú vyplatené.

Kedy dostanú klienti poisťovne ASTRA svoje peniaze?

Prvotné rokovania o ďalšom pôsobení poisťovne ASTRA viedli až k prvostupňovému súdu, ktorý 3.12.2015 rozhodol o začatí konkurzného konania. To sa však muselo odložiť, pretože hlavný akcionár poisťovne sa odvolal. Medzičasom dostali klienti informácie o postupe, ako si uplatniť svoje nároky. Tie z poistných udalostí alebo z nespotrebovaného poistného museli adresovať priamo rumunskému garančnému fondu. Druhostupňový súd v apríli potvrdil pôvodné rozhodnutie z 3.12.2015, ktoré sa tak stalo právoplatným, a to k 28.4.2016. Poisťovňa ASTRA začala likvidáciu, čo umožňuje vyplácanie peňazí klientom. Veríme, že hoci ukončenie pôsobenia tejto poisťovne bolo zdĺhavé, riešenie svojich záväzkov nebude poisťovňa, resp. za ňu rumunský garančný fond, zbytočne zdržiavať.

Ak máte záujem o PZP, na výber vám ostáva aktuálne ďalších 11 poisťovní.