Ako zmeniť poisťovňu?

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím býva kalendárny rok. Z tohto dôvodu vám poisťovňa s blížiacim sa výročím vašej poistnej zmluvy zasiela nový predpis poistného na ďalšie poistné obdobie, t.j. na ďalší rok.

V prípade, že nie ste spokojný s predpísaným poistným, prípadne celkovo s poisťovňou, je možné poistenie vypovedať. Výpoveď PZP má svoje pravidlá a môžete ju podať ku koncu poistného obdobia, ale s dodržaním zákonom stanovenej lehoty 6 týždňov, alebo v priebehu poistného obdobia z určitých dôvodov (predaj auta, krádež, vyradenie z evidencie…).

Viac informácií nájdete na stránke venujúcej sa výpovedi zákonného poistenia.

Zmeniť poisťovňu môžete nezaplatením poistného

Od 1. apríla 2015 je možné PZP zrušiť aj v priebehu poistného obdobia, a to nezaplatením predpísaného poistného. Po uplynutí lehoty 1 mesiaca (max. 3 mesiacov, ak je to uvedené v zmluve alebo vo VPP) od dátumu splatnosti resp. doručení výzvy na zaplatenie vám musí poisťovňa poistnú zmluvu zrušiť z dôvodu nezaplatenia. Následne si môžete nové zákonné poistenie uzatvoriť v ktorejkoľvek inej poisťovni.

Je však dobré dodať, že je to v prípade, ak ide o druhú a ďalšie splátky poistného. Ak totiž nezaplatíte prvú, poistenie vám vo väčšine prípadov ani nevznikne, takže nie je čo rušiť. Naopak, ak ste sa rozhodli pre ročnú platbu poistného, ktorú ste už zaplatili, možnosť zrušenia v priebehu poistného obdobia z dôvodu nezaplatenia už mať nebudete. V takom prípade musíte počkať.

Viac poistiek zákon už nezakazuje…

V PZP po novom platí aj ďalšia zmena. V súčasnosti už totiž môžete mať poistenie uzatvorené aj vo viacerých poisťovniach, čo predtým nebolo možné. Ak ste mali stále platnú poistnú zmluvu a uzatvorili ste si novú, tá nebola platná. Zákon aktuálne nezakazuje viacnásobne uzatvorené povinné poistenie. Je však otázkou každého, či by sa mu oplatilo mať viac zákonných poistiek, keďže aj tak platí, že náhrada škody by sa vyplatila maximálne len to výšky uznanej škody. To aj v prípade, že by ste si ju uplatňovali vo viacerých poisťovniach.