Slovenský rozhlas, Pozor, zákruta!

11. 1. 2011

Prepis rozhovoru s Vladimírom Cvikom, Netfinancie s.r.o.

Red: Vonku je stále šmykľavo, stáva sa veľa tzv. ťukancov, inak škodových udalostí a tie nasmerujú vaše kroky rovno do poisťovne. Zapíšu si vás do čiernej listiny alebo poznačia ako rizikového vodiča? Pravdy a mýty sme zisťovali u odborníka. Vladimír Cvik, netfinancie.sk.

VC: Poisťovňa, samozrejme, má možnosť získať informácie o tom, či ste mali poistnú udalosť alebo ste nemali poistnú udalosť. Jednak to vidí vo svojej vlastnej databáze, pokiaľ motorista už bol poistníkom v príslušnej poisťovni. Pokiaľ by mala poisťovňa záujem o získanie informácií o tom, či ste mali nejaké vážnejšie poistné udalosti alebo nie, má právo si vyžiadať u vášho predchádzajúceho poisťovateľa informácie o tom, aký ste rizikový, škodový alebo bezškodový klient. Samozrejme, pokiaľ ste bezškodový klient tak viete sa preukázať dokladom o doterajšom priebehu poistenia od predchádzajúceho poisťovateľa, a toto potom predložiť novej poisťovni v ktorej si chcete uzatvoriť povinné zmluvné, alebo havarijné poistenie.

Red: Každý deň sa stanie niekoľko dopravných nehôd ale aj drobných škodových udalostí, o ktorých nevieme až tak veľa. Rovnako vodiča aj poisťovňu zaujíma výška škody.

VC: Nemôžeme teraz hovoriť za všetky poisťovne, pretože každá poisťovňa má svoju obchodnú politiku, svoj spôsob uplatňovania systému bonusov a malusov za škodový priebeh. V každom prípade u mnohých poisťovní môže motorista očakávať, že sa mu poistné na ďalšie poistné obdobie zvýši. Neplatí to, podotýkam, pre všetky poisťovne, to znamená ak tá poistná udalosť a plnenie zo strany poisťovne nebolo vo veľmi vysokej výške, poistné sa v ďalšom roku nemusí zvýšiť. Na druhej strane, v niektorých poisťovniach sa poistné upraví smerom nahor, pretože poisťovňa mala nejaké náklady súvisiace s plnením škodovej udalosti za motoristu, za klienta. Ako sa zvýši poistné, má právo vedieť motorista pred skončením poistného obdobia. To znamená ak má obavu, o koľko sa mu zvýši poistné v ďalšom období, môže sa dotázať vo svojej poisťovni a to ako v prípade povinného zmluvného poistenia, tak v prípade havarijného poistenia. To znamená poistník má právo byť oboznámený s výškou poistného v ďalšom poistnom období.

Red: Obdobie škodových udalostí a dopravných nehôd, aj tak sa dá nazvať každý začiatok kalendárneho roka, kedy úraduje zima. Ak ste neboli spokojní s poistným plnením, šancu máte v budúcnosti. Podrobnosti v rozhovore s Vladimírom Cvikom z netfinancie.sk.

VC: Mnoho motoristov a mnoho poistníkov tak v povinnom, aj v havarijnom poistení zabúda na jednu skutočnosť, ktorá je definovaná vo všeobecných poistných podmienkach. Týka sa to predovšetkým havarijného poistenia. Tak poisťovňa, ako aj poistník, to znamená motorista, majú právo do jedného mesiaca po ukončení poistnej udalosti vypovedať poistnú zmluvu. To znamená poistník napríklad v prípade, že nie je spokojný s rýchlosťou, flexibilitou alebo objemom poistného plnenia a poisťovňa preto, že musela plniť príliš veľa za motoristu alebo ten motorista mal niekoľko poistných udalostí a takéhoto motoristu ktorý je príliš rizikový a spôsobuje obrovské náklady, nechce. Takže ešte raz zopakujem, do jedného mesiaca po ukončení poistenej udalosti majú právo obe zmluvné strany, na jednej strane poisťovňa, na druhej strane poistník- motorista, poistnú zmluvu vypovedať.

Red: Tu sa mi však naskytá ďalšia otázka, ktorá sa týka povinného havarijného poistenia v prípade leasingov- čo ak poisťovňa vypovie zmluvu, pôjdem skúsiť šťastie ďalej?

VC: Pokiaľ po významnej poistnej udalosti z hľadiska objemu poistného plnenia poisťovňa v čase trvania leasingu poistnú zmluvu vypovie a leasingová spoločnosť trvá na tom, aby sa pokračovalo v havarijnom poistení a toto poistenie bolo vinkulované v prospech leasingovej spoločnosti, tak motoristovi neostáva nič iné, iba si uzatvoriť havarijné poistenie v inej poisťovni. Predpokladám, podľa situácie na trhu, že nejakú havarijnú poisťovňu nájde, ktorá ho bez problémov havarijne poistí napriek tomu, že mal nejakú škodovú udalosť. Nemusí však vo všetkých poisťovniach rátať s nejakými bonusmi za bezškodový priebeh ale aj tak si nemyslím, že by mal mať problémy uzatvoriť a dojednať si havarijné poistenie v inej poisťovni. Samozrejme, dlhodobý bezškodový priebeh poistenia, či už zákonného alebo havarijného, výrazne pozitívne ovplyvňuje cenu, za ktorú si môže dojednať poistenie motorista v ďalšom období pre ďalšie vozidlo. Tie bonusy za bezškodový priebeh v havarijnom a zákonnom poistení sa pohybujú až na úrovni 50-60% z ceny základného poistenia, to znamená to je výrazná 50-60 percentná zľava zo základného poistenia. Na druhej strane, pokiaľ sa motorista nevie preukázať bezškodovým priebehom od predchádzajúceho poisťovateľa, môže –v niektorých poisťovniach- napriek tomu dostať vstupnú zľavu aby si u nich uzatvoril havarijné či zákonné poistenie, ale u niektorých poisťovní nemusí túto zľavu dostať automaticky. U niektorých poisťovní je potrebné sa preukázať práve tým, že mal bezškodový priebeh, a to sa preukáže potvrdením o škodovom priebehu od predchádzajúceho poisťovateľa. To znamená, v niektorých poisťovniach dostáva bonus alebo zľavu za bezškodový priebeh akosi automaticky, niektoré poisťovne vyžadujú doklad o doterajšom škodovom priebehu poistenia. Ak sme mali škodovú udalosť, ak sme mali nejakú haváriu, tak sa pochopiteľne týmto dokladom nevieme preukázať a nevieme získať bonus za bezškodový priebeh.