Z PZP vám musia preplatiť už aj poškodené čelné sklo

5. 8. 2016

Dlho diskutovaná téma o tom, či vám má poisťovňa preplatiť škodu na čelnom skle z PZP vinníka alebo nie, sa snáď konečne dočkala rozuzlenia. Malo by ním byť stanovisko Najvyššieho súdu SR, ktoré sa stáva istým precedensom pre takúto situáciu.

Do roku 2011 bolo bežné, že poisťovne preplácali škody, ktoré vznikli na čelnom skle v dôsledku odleteného kamienka spod kolies predchádzajúceho vozidla. Vo väčšine prípadov vinník zastavil, účastníci spísali Záznam o nehode a poisťovňa škodu preplatila. Neskôr sa však začal počet takýchto prípadov zvyšovať, čo logicky spôsobilo, že poisťovne začali čoraz menej takéto škody uznávať. Keďže neexistoval žiadny jednotný a právne záväzný výklad (iba všeobecný o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla), klienti veľakrát odchádzali naprázdno.

Prvou snahou o zmenu bolo stanovisko NBS

Národná banka Slovenska sa pokúsila o nápravu vydaním záväzného stanoviska, ktorým odporúčala poisťovniam pristúpiť k škodám na čelnom skle zodpovedne a poistné plnenie vyplácať. Uviedla v ňom dokonca vysvetlenie, že „vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. …“. Keďže však nešlo o právny predpis, poisťovne aj naďalej riešili situácie podľa seba.

Stanovisko Najvyššieho súdu SR je záväzné

Klientovi však už môže pomôcť stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré už má právny základ a vytvára istý precedens pre takéto prípady. Na základe neho, ak poisťovňa odmietne vodičovi preplatiť škodu na čelnom skle spôsobenú jeho poistencom (po splnení všetkých podmienok – vinník známy, spísaný Záznam o nehode, nahlásená poistná udalosť v poisťovni vinníka ) a ten sa obráti na súd, má zaručené, že tento súd vyhrá.

Na záver pridávame priamu citáciu zo stanoviska Najvyššieho súdu SR a jeho odôvodnenia:

„Po vyhodnotení uvedených právoplatných rozhodnutí súdov nižších stupňov prijalo občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (§ 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a zmene a doplnení niektorých zákonov) na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. októbra 2013 č. 42786/2013/51 toto stanovisko :

Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.“