Zmeny, ktoré nás čakajú v poisťovníctve pre rok 2019

9. 1. 2019

Nový rok priniesol niekoľko zásadných zmien vo fungovaní poisťovníctva. Všetky tieto zmeny sú platné už od 1.1.2019 a týkajú sa zavedenia novej poistnej dane, úpravy podmienok pre podanie výpovede poistenia a ďalších poistných podmienok.

Zavedenie poistnej dane

Od nového roka platí na Slovensku poistná daň vo výške 8%, ktorá nahrádza odvod, ktorý poisťovne platili doteraz. Poistná daň sa vzťahuje na všetky produkty neživotného poistenia s výnimkou povinného zmluvného poistenia. Zákon o novej dani mal pôvodne platiť už od októbra minulého roku, rezort financií však jeho účinnosť posunul až na január. Poisťovne tak mali získať dostatok času na zapracovanie všetkých potrebných zmien, ktoré so sebou zavedenie poistnej dane prináša. Novej právnej úprave sa poisťovne bránili. Podľa nich bude zavedenie poistnej dane mať za následok zvýšenie cien poistení.

Úprava lehoty pri výpovedi poistenia

Štandardne je výpoveď poistenia možné podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak príde k zmene výšky poistného, poisťovňa má povinnosť oznámiť klientovi túto zmenu najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Od januára platí, že ak poisťovňa túto svoju povinnosť nedodrží, klient môže výpoveď podať kedykoľvek pred koncom poistného obdobia, nemusí teda dodržiavať 6 týždňovú lehotu.

Úprava podmienok pri zániku poistenia pri nezaplatení poistného

Poistenie môže zaniknúť aj tak, že klient neuhradí poistné v lehote do jedného mesiaca od doručenia výzvy na uhradenie poistného. Túto výzvu je poisťovňa povinná klientovi doručiť  v lehote do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak výzva v stanovenej lehote doručená nebude, poistenie zanikne v prípade, že poistník neuhradí poistné do troch mesiacov od dátumu splatnosti.

Nové podmienky pri znížení poistného plnenia

Ak poistník neuhradil načas poistné a zároveň sa mu v tom období stala poistná udalosť,  poisťovňa bola oprávnená pristúpiť k zníženiu poistného plnenia. 1.1.2019 však platia nové podmienky podľa ktorých za takýchto okolností nie je poisťovňa oprávnená pristúpiť k zníženiu poistného plnenia. Poistníkovi je teda priznané rovnaké poistné plnenie, na aké by mal nárok, ak by poistné uhradil riadne a načas. Zároveň však poistníkovi vznikne povinnosť dodatočne uhradiť dlžné poistné.

Právo poisťovne na poistné

Poisťovňa má právo na poistné až do zániku poistenia. Ak nastane situácia, kedy poistenie zanikne z dôvodu neplatenia, výška poistného, na ktoré má poisťovňa nárok bude vypočítaná z prechádzajúceho poistného obdobia.