Prihlásenie vozidla medzi dvoma okresmi

Prihlásenie vozidla medzi dvoma okresmi nastáva v prípade, že prišlo k zmene držiteľa vozidla, napríklad pri predaji a kúpe, darovaní, alebo v podobnej súvislosti. Zároveň má však nový držiteľ vozidla trvalý pobyt v inom okrese ako pôvodný držiteľ. Je tak nutné nielen zmeniť doklady k vozidlu, ale rovnako aj vozidlo z pôvodného okresu pôvodným majiteľom odhlásiť a novým majiteľom v novom okrese prihlásiť. Od 1.1.2016 zároveň platí, že pri odhlasovaní vozidla musí byť okrem pôvodného majiteľa prítomný aj nový majiteľ alebo je predložené jeho overené splnomocnenie. Viac sa o tejto novinke dočítate v našej aktualite.

Pravidlá pre prihlásenie vozidla z iného okresu

Lehota, ktorú je zo zákona potrebné dodržať medzi odhlásením a prihlásením vozidla, je 30 dní.Prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a zmeny sa vykonávajú na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte Policajného zboru podľa miesta trvalého bydliska.

Čo je pre prihlásenie vozidla z iného okresu potrebné?

Nový držiteľ vozidla musí umožniť porovnanie údajov v dokladoch auta s údajmi priamo na vozidle, aby sa vylúčilo podozrenie porušenia zákona.

Na dopravnom inšpektoráte musí zároveň nový držiteľ vozidla predložiť niektoré dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia (alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla)
  • Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
  • Potvrdenie, že si držiteľ uzatvoril povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • Platný doklad totožnosti

Poznámka: Od 1.8.2019 sa pri úkonoch súvisiacich so zmenou v evidencii vozidiel nepredkladajú papierové žiadosti. Na dopravnom inšpektoráte občan predloží len občianky preukaz, príslušné dokumenty vrátane splnomocnení a všetky administratívu spracuje poverený pracovník.

Mimoriadne situácie a dokumenty

  • V prípade držiteľa podnikateľa je potrebný originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, rovnako je nutná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať danú organizáciu alebo spoločnosť
  • V prípade, že je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné splnomocnenie s úradne overeným podpisom
  • V prípade, že vozidlo držiteľ neprihlásil do 30 dní, je potrebný odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní s pozitívnym výsledkom „spôsobilé“ (vtedy nie je nutné porovnávanie údajov v dokladoch a priamo na vozidle)
  • Ak nepríde k prihláseniu vozidla ani v rámci 60-tich dní od jeho odhlásenia, doklady aj EČV sa pokladajú za odcudzené a pri kontrole môžu byť majiteľovi zaistené.

Poplatky za prihlásenie vozidla z iného okresu

Správny poplatok v hodnote 66 € pri zmene majiteľa (33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €), resp. správny poplatok v príslušnej výške podľa výkonu a veku vozidla (viď. aktualita o nových registračných poplatkoch platných od 1.2.12017).  Pri presťahovaní pôvodného majiteľa je poplatok iba 33 € (2 x 16.,50 za TEČ)

Tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I je možné aj do dvoch pracovných dní, kedy je táto urýchlená služba spoplatnená vo výške 30 €.

Súvisiace rady a tipy:

Ako sa určuje cena PZP?

Užitočné dokumenty:

Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie (.pdf 413,33 KB)