Prihlásenie vozidla zo zahraničia mimo krajín EÚ

Dovoz áut zo zahraničia už dnes nie je žiadnou novinkou. Mnohokrát totiž práve v zahraničí nájdete to vozidlo, ktoré ste chceli a na slovenskom trhu možno nezohnali, alebo ho zo zahraničia získate výhodnejšie. Je však potrebné myslieť aj na to, že dovoz vozidla zo zahraničia nepredstavuje len samotnú kúpu a dovoz vozidla na Slovensko. Je potrebných zopár úkonov naviac.

Kúpili ste vozidlo mimo EÚ a máte záujem o prihlásenie vozidla?

Ak ste sa rozhodli pre dovoz vozidla zo zahraničia, konkrétne z krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ ako kupujúci, musíte zaplatiť clo a daň z pridanej hodnoty. Môžete si zvoliť, kde clo zaplatíte, a to:

 • na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie EÚ
 • na colnom úrade v krajine svojho bydliska – SR

Čo je potrebné pre prihlásenie vozidla z krajín mimo EÚ?

Prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel v SR musíte do 15 dní od jeho nadobudnutia. Dokumenty a doklady, ktoré sú pre prihlásene vozidla zo zahraničia potrebné, sú rovnaké ako v prípade dovozu z krajín EÚ. Netreba zabudnúť na najnovšiu zmenu, platnú od 1.8.2019: Po novom sa už pri zmenách v evidencii vozidiel nepredkladajú papierové žiadosti.

Okrem toho však treba na obvodnom úrade dopravy požiadať o:

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Vybrané druhy poplatkov – odbor cestnej dopravy

 • podanie žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla – 100 €
 • podanie žiadosti o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla – 100 €
 • podanie žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN  – 150 €, pre ostatné kategórie mimo uvedených  – 300 €
 • podanie žiadosti o opätovné schválenie jednotlivého vozidla – 100 €

Správne poplatky za prihlásenie vozidla z krajín mimo EÚ (tretie štáty)

 • správny poplatok predstavuje poplatok za vydanie TEČ vo výške 33 € [2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €] a poplatok za prihlásenie. Jeho výška je určená na základe objemu motora vozidla [od 33 € pre vozidlá do 80 kW až po 3 900 € pre vozidlá nad 254 kW]
 • V prípade, že má žiadateľ záujem o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do 2 pracovných dní, účtuje sa navyše poplatok vo výške 30 €. 

Praktické upozornenie: pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z.z. na kúpu osobného motorového vozidla (kategórie M1, M1G, N1 a N1G) alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, orgán Policajného zboru správny poplatok za prihlásenie do evidencie nevyberá.

Poplatok do recyklačného fondu už nie je nutný

Dovoz vozidla zo zahraničia bol podmienený poplatkom do Recyklačného fondu (RF) pri vozidlách kategórie M1, N1 a L2e. Výška tohto poplatku bola 66,39 € so splatnosťou najneskôr v deň prvého zapísania vozidla do evidencie. Platba bola možná dvomi spôsobmi:

 • správnym vyplnením a odoslaním formuláru do Recyklačného fondu
 • vyplnením predtlačeným šekom

Od 1.1.2016 je povinnosť úhrady poplatku do recyklačného fondu zrušená. Viac o tejto zmene sa dozviete na stránke recyklačného fondu.

Užitočné dokumenty:

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES vozidla pri dovoze z tretieho štátu (.pdf 95,67 KB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretích štátov (.pdf 97,22 KB)