Prihlásenie vozidla v rámci okresu

Ak prišlo k predaju vozidla, darovaniu alebo inému dôvodu, z ktorého vyplýva zmena držiteľa, je potrebné pre následné používanie vozidla jeho prihlásenie do evidencie motorových vozidiel. V prípade, že majú pôvodný aj nový majiteľ trvalý pobyt v rovnakom okrese, ide o prihlásenie vozidla v rámci okresu, a preto nie je nutné meniť tabuľky s evidenčným číslom. Pôvodný majiteľ v okrese vozidlo odhlási a nový majiteľ si ho v danom okrese prihlási.

Čo je pre prihlásenie vozidla v okrese potrebné?

Všetky zmeny týkajúce sa držiteľa vozidla sa vybavujú na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Vybavíte tam ohlásenie vozidla, ale aj súčasné prihlásenie vozidla novým majiteľom.  Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese tam musia byť prítomní obaja, pôvodný aj nový držiteľ spolu s dokladmi totožnosti a pristaveným vozidlom ku kontrole. Je to z dôvodu, aby nemohol pôvodný majiteľ odhlásiť vozidlo na niekoho, kto nie je v skutočnosti jeho novým majiteľom. Ak nový majiteľ nie je prítomný, musí ten pôvodný predložiť jeho úradne overené splnomocnenie (okrem výnimiek, kedy ide o blízke osoby alebo ak zaslal nový majiteľ splnomocnenie elektronicky).

Doklady a dokumenty pre prihlásenie v okrese

Na dopravnom inšpektoráte musí pôvodný držiteľ predložiť nasledovné dokumenty:

 • Platný doklad totožnosti
 • V prípade držiteľa – podnikateľa originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník auta zastupovaný, ale potrebný je úradne overený podpis splnomocniteľa
 • Splnomocnenie nového majiteľa v prípade, ak nie je pri odhlasovaní osobne prítomný (okrem vyššie uvedených výnimiek)
 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bolo vydané)

Nový majiteľ vozidla, ktorý žiada o prihlásenie vozidla v okrese musí predložiť:

 • Platný doklad totožnosti
 • V prípade držiteľa – podnikateľa je potrebný aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • V prípade zastupovania je potrebné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • Doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie tzv. PZP)

POZOR! Od 1.8.2019 už občania pri úkonoch spojených so zmenou v evidencii vozidla nepredkladajú papierové žiadosti. Je potrebné priniesť platný občiansky preukaz, všetky potrebné dokumenty a splnomocnenia. Všetky ostatné úkony potrebné pre zaevidovanie požadovanej zmeny vykoná pracovník na dopravnom inšpektoráte.

Správne poplatky za prihlásenie vozidla v rámci okresu

 • zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov, t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I – 33 €
 • je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €. 
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s EČV v prípade, ak boli tabuľky stratené, zničené, poškodené, odcudzené alebo neupotrebiteľné – vo výške 16,50 € za jednu tabuľku
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s EČV podľa požiadaviek držiteľa (mená a podobné tvary evidenčného čísla)  – vo výške 165,50 € za jeden kus. 

Ďalšie praktické informácie

 • v prípade, že pôvodný majiteľ vykoná iba odhlášku vozidla, nový majiteľ je povinný prepis dokončiť, t.j. prihlásiť vozidla na svoju osobu do 30 dní od jeho odhlásenia
 • pri odhlásení sa pôvodnému majiteľovi odoberie čipová karta osvedčenie o evidencii časť I a zostane mu len časť II („Veľký technický preukaz“) so zápisom zmeny
 • ak by k prihláseniu vozidla neprišlo v uvedenej lehote, musí nový majiteľ priložiť aj odborný posudok o kontrole originality s pozitívnym výsledok, nie starší ako 15 dní. V prípade neprihlásenia ani do 60 dní sa už doklady a tabuľky s EČV pokladajú za odcudzené a môžu ich zadržať.
 • Pri zmene bydliska mimo okresu nemusí majiteľ vozidlo odhlasovať, stačí ho iba prihlásiť do evidencie v novom okrese.

Súvisiace rady a tipy:

Ako sa určuje cena PZP?

Užitočné dokumenty:

Žiadosť o prepis vozidla v rámci okresu (.pdf 408,68 KB)