Prihlásenie vozidla z EÚ

Kúpa a prihlásenie vozidla zo zahraničia v rámci EÚ sú už dnes bežnými situáciami, ak má niekto záujem o auto.

Ak ste sa rozhodli doviezť si zo zahraničia (z členského štátu Európskej únie) nové vozidlo, musíte si s vozidlom priniesť aj potvrdenie z daňového úradu, že bola zaplatená daň z pridanej hodnoty v tuzemsku. Ak by ste však ako vlastník vozidla predložili osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že ste informovali daňový úrad o nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu EÚ, sa toto potvrdenie (že bola daň zaplatená) nevyžaduje. Prihlásiť nové vozidlo do evidencie musíte zároveň do 15 dní od jeho nadobudnutia.

Prihlásenie vozidla zo zahraničia firmou

Ak ste sa rozhodli doviesť vozidlo do zahraničia v rámci firmy, kde je držiteľom vozidla práve firma, musíte priložiť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.

Prihlásenie vozidla organizáciou

V prípade, že ide o prihlásenie vozidla organizácie, je potrebné zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo úradne splnomocnená osoba).

Dokumenty potrebné pre prihlásenie vozidla z krajín EÚ

 • Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia. Toto rozhodnutie je na účely prihlásenia vozidla považované za doklad o nadobudnutí vozidla
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tzv. PZP
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km)

DÔLEŽITÉ: Od 1.8.2019 sa na dopravnom inšpektoráte nepredkladá papierová žiadosť. Administratívu spracováva poverený pracovník, pričom je občan povinný priniesť len platný občiansky preukaz, príslušné dokumenty a ak je to potrebné, aj splnomocnenia.

V prípade dovozu vozidla zo štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu, majiteľ musí na základe žiadosti na obvodnom úrade dopravy požiadať o:

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

 Správne poplatky súvisiace s úkonmi na odbore cestnej dopravy

Uvedené poplatky sa vzťahujú k podaniu nasledujúcich žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla – 100 €
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla – 100 €
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre kategórie O1, O2, Ra, Sa, Pn – 150 €
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre inú kategóriu ako O1, O2, Ra, Sa, Pn – 300 €
 • o opätovné schválenie jednotlivého vozidla – 100 €

Správny poplatok za prihlásenie vozidla z krajín EÚ

 • správny poplatok sa skladá z poplatku za vydanie TEČ vo výške 33 € [2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €] a poplatku za prihlásenie, ktorého výška závisí od objemu motora vozidla [od 33 € pre vozidlá do 80 kW až po 3 900 € pre vozidlá nad 254 kW)
 • V prípade tzv. urýchleného vydania čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do 2 pracovných dní je navyše poplatok vo výške 30 €.

Poplatok do recyklačného fondu bol zrušený

Pri dovoze automobilu kategórie M1, N1 a L2e zo zahraničia, i z krajín EÚ bolo nutné zaplatiť i poplatok do Recyklačného fondu (RF) vo výške 66,39 €. Bolo nutné ho uhradiť najneskôr v deň prvého zapísania vozidla do evidencie.

Od 1.1.2016 však táto povinnosť už nie je. Za jednotlivo dovezené vozidlá zo zahraničia sa už poplatok do recyklačného fondu nevyžaduje a neplatí. Viac informácií nájdete na stránke recyklačného fondu.

Užitočné dokumenty:

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členských štátov

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES vozidla pri dovoze z členského štátu