Ako si vybaviť nový vodičský preukaz?

5. 5. 2010

Vodičský preukaz je pre držiteľa základným dokladom, pretože ho oprávňuje viesť motorové vozidlo. Ten je povinný mať platný vodičský preukaz pri každej jazde pri sebe.

Vodičský preukaz vydáva orgán Policajného zboru podľa miesta, kde vodič vykonával skúšky z odbornej spôsobilosti, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov a splnil ostatné zákonom stanovené podmienky. Medzi ne patrí absolvovaná autoškola, kladné vykonanie skúšky vedenia vozidla a zdravotná spôsobilosť.

Dokumenty potrebné pre vydanie prvého i nového vodičského preukazu

  • Vyplnená žiadosť o vodičský preukaz
  • Doklad totožnosti

Ako súčasť vodičského preukazu Vám bude tiež nasnímaná podoba a Váš vlastnoručný podpis.

Užitočné informácie o vydaní vodičského preukazu

  1. Prvý vodičský preukaz je na skúšobnú lehotu dvoch rokov, ktorá začína plynúť dňom vydania vodičského preukazu
  2. V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia vodičského preukazu ste nútený do 7 dní túto situáciu ohlásiť na okresnom dopravnom inšpektoráte
  3. Pri cestovaní do zahraničia je vo väčšine európskych krajín akceptovaný slovenský vodičský preukaz. V niektorých krajín Európy a v krajinách mimo Európy je však potrebné disponovať medzinárodným vodičským preukazom, ktorý je dobré si pred cestou vybaviť v dostatočnom časovom predstihu
  4. Podrobnejšie informácie o vodičskom preukaze, medzinárodnom preukaze a správnych poplatkoch nájdete aj na stránke ústredného portálu verejnej správy SR