Kedy nastáva trvalé vyradenie vozidla?

14. 5. 2010

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z cestnej premávky, ak nastali tieto prípady:

 • na základe rozhodnutia obvodného úradu sa vozidlo nepodrobilo
 1. technickej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a prevádzkovateľ nepredložil protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 2. emisnej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a prevádzkovateľ nepredložil protokol o emisnej kontrole vozidla s výsledkom spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 3. kontrole originality vozidla a prevádzkovateľ nepredložil odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • nezhoduje sa so schváleným typom vozidla a prevádzkovateľ vozidla neodstránil ani v stanovenej lehote uvedené neoprávnené zásahy na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy
 • na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo  bolo vozidlo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neodstránil
 • na vozidle bola vykonaná prestavba, v rámci ktorej sa odstránila časť, na ktorej výrobca umiestnil práve identifikačné číslo vozidla VIN alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je zakázaná a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené nedostatky neodstránil
 • na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Aké povinnosti nastanú pri vyradení vozidla?

 • Splnenie povinností

Prevádzkovateľ vozidla má po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia určenú lehotu na splnenie vyššie uvedených povinností. Ak ich však v rámci tejto lehoty nesplnil a neodstránil nedostatky, obvodný úrad dopravy vydá rozhodnutie o trvalom vyradení vozidla z prevádzky.

 • Odovzdanie

Následne musí prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom na príslušnom orgáne Policajného zboru.

 • Strata udeleného schválenia

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyradení rovnako takto vyradené vozidlo stráca udelené typové schválenie, typové schválenie ES, uznanie typového schválenia ES alebo schválenie jednotlivého vozidla.

Poznámka: Ak dané záležitosti vybavuje iná osoba ako je vlastník alebo držiteľ vozidla, musí mu vlastník alebo držiteľ udeliť písomné splnomocnenie aj s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla. Alebo tak môže konať na základe rozhodnutia príslušného orgánu.