Odhlásenie vozidla do cudziny

11. 2. 2010

Vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie a chce vozidlo odhlásiť do cudziny, musí vykonať niekoľko evidenčných úkonov:

  • predloženie osvedčenia o evidencii
  • predloženie potvrdenia o PZP (povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) alebo preukázanie uzavretia poistenia
  • predloženie odborného posudku o kontrole originality vozidla
  • preukázanie svojej totožnosti
  • predloženie vyplneného tlačiva
  • uvedenie potrebných údajov o osobe s pobytom alebo sídlom mimo územia SR, ktorá bude zaevidovaná ako nový držiteľ vozidla a nový vlastník vozidla
  • odovzdanie tabuľky s evidenčným číslom

Poznámka: Osvedčenie o evidencii alebo tabuľka TEČ sa neodovzdávajú v prípade, že boli stratené alebo odcudzené.

Postup orgánu Policajného zboru

Príslušný orgán Policajného zboru vydá osvedčenie o evidencii, ktoré má platnosť 30 dní odo dňa, kedy bolo vozidlo odhlásené. V osvedčení je ako držiteľ a vlastník vozidla uvedená osoba s pobytom (prípadne sídlom) mimo územia Slovenskej republiky. Orgán Policajného zboru ďalej na základe požiadania vozidlu pridelí aj zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a rovnako vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom, ktoré obsahuje písmeno V.

Poznámka: Od povinnosti predložiť odborný posudok o originalite vozidla je oslobodený vlastník vozidla, ktoré bolo doposiaľ neevidované a ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii.

Dôležité!! Ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel SR alebo z evidencie vozidiel iného štátu, orgán Policajného zboru neodhlási dané vozidlo do cudziny.