Výmena motora alebo karosérie

1. 3. 2010

Tieto zmeny sa spoločne označujú ako prestavba vozidla, a tá zahŕňa:

 • zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla
 • zmenu alebo úpravu karosérie vozidla, zmenu alebo úpravu nadstavby vozidla, ktorými účel použitia vozidla mení
 • zmenu druhu pohonu, zmenu typu motora

Po takejto prestavbe musí byť vozidlo opätovne schválené na prevádzku v cestnej premávke.

Kedy je prestavba vozidla zakázaná?

V niektorých prípadoch nie je prestavba vozidla povolená. Ide najmä o prípady, ak

 • dôjde k odstráneniu takej časti, na ktorej je od výrobcu umiestnené identifikačné číslo vozidla VIN
 • ide o opakovanú prestavbu vozidla na pôvodnú kategóriu vozidla pred jeho prestavbou.

Kedy zmenu nepovažujeme za prestavbu vozidla?

Ak ide o nasledovné prípady:

 • Výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla
 • Výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu

V týchto prípadoch sa vozidlo nemusí opätovne schváliť na prevádzku na pozemných komunikáciách.

O tejto zmene musí fyzická alebo právnická osoba do 7 dní odo dňa výmeny  písomne požiadaťpríslušný obvodný úrad dopravy o Zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

Kedy je výmena karosérie zakázaná?

Výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla je zakázaná:

 • na vozidle, od ktorého prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo desať rokov a viac, alebo
 • ak bola ukončená hromadná výroba alebo hromadný dovoz typu vozidla alebo karosérie vozidla, alebo
 • ak ide o výmenu za karosériu, ktorá už bola použitá na inom vozidle, alebo
 • ak dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo ak je toto číslo nečitateľné alebo ak ho nemožno určiť a štátny dopravný úrad vopred nerozhodol o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.