Vyradenie vozidla mimo Slovenska

1. 6. 2010

V prípade, že o vyradenie vozidla z evidencie žiada vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom mimo Slovenskej republiky – v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, môže orgán Policajného zboru vozidlo vyradiť z evidencie až po získaní informácie príslušného štátneho orgánu, ktorý toto vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru však môže vyradiť vozidlo aj bez toho, aby držiteľ či vlastník vozidla o to požiadal – na základe prijatia informácie zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

Vyradenie vozidla mimo štátov EHP

V prípade, že o trvalé vyradenie vozidla požiada vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, musí žiadateľ predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

Vyradenie vozidla ako odpadu v inom štáte

Ak ide o staré vozidlo, ktoré je odpadom a má byť odovzdané na spracovanie v inom štáte a jeho vlastník alebo držiteľ žiada o jeho vyradenie, orgán Policajného zboru ho vyradí iba po predložení písomného dokladu, kde je uvedený dôvod spracovania vozidla v inom štáte spolu s jeho osvedčeným prekladom.