Zadržané osvedčenie o evidencii

6. 6. 2010

Ak Vám zadržali osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine z nasledujúcich dôvodov:

  • vozidlo je nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo bolo vozidlo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky
  • držiteľ alebo majiteľ vozidla nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole
  • údaje v osvedčení o evidencii alebo v evidenčnom doklade uvedené nie je možné identifikovať
  • na vozidle je nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s platným zákonom
  • držiteľ alebo majiteľ vozidla nepredložiť potvrdenie o uzatvorenom PZP.

môže orgán policajného zboru na základe žiadosti majiteľa alebo držiteľa vydať nové osvedčenie o evidencii (ak bola zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom, aj novú TEČ), ak však už pominuli dôvody na jeho zadržanie.

Rozhodnutie o vyradení vozidla z premávky

Ak nastane situácia, že vyššie uvedené dôvody nepominú ani do 60 dní odo dňa zadržania, vec sa dostane do rúk obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorý môže rozhodnúť o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.

Prevádzkovateľ vozidla môže obvodný úrad dopravy požiadať, aby vozidlo vyradil z premávky dočasne, a to maximálne na dobu 20 rokov. Ak však v určenej lehote prevádzkovateľ neodstránil dôvody na dočasné vyradenie vozidla, toto vozidlo musí byť natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách. Právo rozhodovať o dočasnom alebo trvalom vyradení má príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla.