Žiadosť o zápis zmeny údajov

14. 3. 2010

Potrebné náležitosti, ktoré musí žiadosť o zápis zmeny údajov v osvedčení obsahovať:

 • identifikačné údaje o žiadateľovi, a to 
 1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis
 2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky
 • predmet žiadosti,
 • značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Prílohy k žiadosti o zápis zmeny údajov

 • Súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie alebo motora v rámci jedného typového radu, alebo že je vozidlo vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie
 • Doklad o nadobudnutí karosérie alebo motora vozidla
 • Odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé
 • Protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania
 • Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla
 • Rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak ide o prípady odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo ak je toto číslo nečitateľné alebo ak ho nemožno určiť a štátny dopravný úrad vopred nerozhodol o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

Splnenie potrebných náležitostí

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti a obsahuje predpísané prílohy, obvodný úrad dopravy vyznačí zmenu údajov vozidla do osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel; inak žiadosť zamietne.

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, obvodný úrad dopravy najneskôr do 7 dní písomne oznámi príslušnému evidenčnému orgánu vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii.

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy najneskôr do 7 dní písomne oznámi príslušnému evidenčnému orgánu vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii alebo vydanie nového osvedčenia o evidencii.