Zmena farby na vozidle

2. 4. 2010

Zmena farby na vozidle

V prípade, že príde k trvalej zmene farby alebo farebného vyhotovenia, je držiteľ vozidla povinný takúto zmenu osobne oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru do 15 dní od nastania tejto skutočnosti

Pri oznámení takejto zmeny je však držiteľ vozidla rovnako povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel, ale nie starší ako 15 dní.

Pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je držiteľ povinný predložiť osvedčenie o evidencii, čo však neplatí ak bolo toto osvedčenie zadržané a nebolo vydané nové, alebo ak bolo stratené alebo odcudzené.

Zmenu v evidencii vozidiel orgán Policajného zboru zaeviduje a vlastníkovi alebo držiteľovi vydá osvedčenie o evidencii.