Výpoveď zmluvy o PZP

Zmluvu na povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať a to najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Dôvodov na vypovedanie PZP či jeho zánik môže byť hneď niekoľko:

  1. zmena vlastníka vozidla, na ktoré bolo PZP uzatvorené
  2. vyradením vozidla z evidencie vozidiel
  3. odcudzením vozidla s uzatvoreným PZP
  4. uplynutím doby, na ktorú bolo povinné zmluvné poistenie dojednané
  5. neuhradením upomienky v termíne stanovenom poskytovateľom PZP
  6. dohodou medzi poisťovňou a poistníkom
  7. podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

Povinné zmluvné poistenie možno vypovedať písomne (doručením výpovede poštou) alebo osobne, pričom vypovedať zmluvu o PZP môže len poistník (príp. ním poverená osoba) alebo poisťovňa. Vypovedanie PZP online zatiaľ nie je možné.

Každé vypovedanie zmluvy k PZP (okrem toho, ktoré sa robí k výročiu zmluvy) je vždy nutné dokumentovať kópiou toho dokladu, ktorým sa preukazuje jeho oprávnenosť – čiže kópiou kúpnej zmluvy, protokolu o ekologickej likvidácii, príp. protokolu o odcudzení.