Asistenčné služby v PZP

Asistenčné služby sú doplnkovou službou poisťovní pre povinné zmluvné poistenie . Ich presné podmienky sú spravidla súčasťou zmluvných podmienok poistenia . Väčšina poisťovní prevádzkuje kontaktné telefónne linky 24 hodín denne. Uvádzame výber najdôležitejších asistenčných služieb v PZP jednotlivých poisťovní.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby Allianz Assistance | Kontakt: 02 529 33 112, 0800 122 222

Rozsah asistenčných služieb v PZP Allianz poisťovne

 • sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t;
 • asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie možno využívať na území SR a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Turecka a Pobaltských štátov s výnimkou Moldavska, Ukrajiny a Bieloruska;
 • k dispozícii sú v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, nehody alebo v prípade odcudzenia vozidla;
 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za žeriav;
 • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
 • úhradu nákladov na cestu do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla;
 • uschovanie nepojazdného vozidla;
 • úhradu nákladov potrebných na vyzdvihnutie nájdeného vozidla.

Vecný rozsah a limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené vo všeobecných podmienkach pre poskytovanie týchto služieb.

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Asistenčné služby AXA ASSISTANCE | Kontakt: +421 2 29 29 29 29

Rozsah asistenčných služieb v PZP AXA pojištovny

 • sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t;
 • asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie možno využívať na území SR a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Turecka a Pobaltských štátov s výnimkou Moldavska, Ukrajiny a Bieloruska;
 • technická asistencia:
  • dopravná nehoda
  • strata kľúčov od vozidla
  • defekt pneumatík
  • minutie paliva
  • zámena paliva
  • vybitie paliva
  • zmrznutie motora
  • odcudzenie vozidla
 • právna asistencia:
  • správne konanie po nehode
  • trestné konanie po nehode
  • škoda na vozidle
  • spor z iného poistenia

Za príplatok je možné rozšíriť vyššie spomenuté asistenčné služby v produktoch PZP o tzv. právnu asistenciu KOMFORT. Táto asistencia oprávňuje klienta na využitie ďalších služieb v rámci:

 • sporu súvisiaceho s kontrolu vozidla
 • sporu súvisiaceho s parkovacím miestom, garážou vozidla
 • trestného a správneho konania súvisiaceho s prevádzkou vozidla
 • sporu z iných záväzkových vzťahov v súvislosti s vozidlom

Vecný rozsah a limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v poistných podmienkach

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby ČSOB | Kontakt: +421 2 44 45 00 50

Generali Poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby Europ Assistance | Kontakt: 0800 121 122 (pre SR), +421 2 58 57 22 66 (pre zahraničie)

Rozsah asistenčných služieb v PZP Generali Poisťovne

 • sú služby pre povinné zmluvné poistenie poskytované poistenému pri rýchlom riešení dopravných nehôd a mechanických porúch
 • sú poskytované na území SR a území krajín (uvedených v zelenej karte), ktoré sú účastníkmi medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV („zahraničie“) – PZP

Asistenčné služby pre PZP STANDARD:

 • predcestovná asistencia v rámci PZP (informácie o kurzoch mien, zjazdnosti ciest, dokladoch potrebných pre vstup do príslušnej krajiny, …)
 • technické asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie (pri nehode vozidla na území SR aj zahraničí, pri mechanických poruchách vozidla na území SR i v zahraničí, pri pokračovaní v ceste v prípade nehody vozidla či poruche vozidla v SR i v zahraničí, pri krádeži vozidla v zahraničí, pri strate kľúčov, vyčerpaní a zámene paliva, defekte na pneumatikách, pri repatriácii vozidla do SR v prípade nehody alebo mechanickej poruchy vozidla, vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie, dodanie náhradných dielov pre opravu, finančná tieseň poisteného v zahraničí)

Asistenčné služby pre PZP PLUS:

 • predcestovná asistencia v rámci PZP (informácie o kurzoch mien, zjazdnosti ciest, dokladoch potrebných pre vstup do príslušnej krajiny, …)
 • technické asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie (pri nehode vozidla na území SR aj zahraničí, pri mechanických poruchách vozidla na území SR i v zahraničí, pri pokračovaní v ceste v prípade nehody vozidla či poruche vozidla v SR i v zahraničí, pri krádeži vozidla v SR i zahraničí, pri strate kľúčov, vyčerpaní a zámene paliva, defekte na pneumatikách, pri repatriácii vozidla do SR v prípade nehody alebo mechanickej poruchy vozidla, vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie, dodanie náhradných dielov pre opravu, finančná tieseň poisteného v zahraničí)
 • administratívno právna asistencia v rámci PZP (informácie o postupoch a legislatíve v oblasti prevádzky motorových vozidiel, informácie o vzťahu občan verz. súd, informácie o adresách a kontaktoch služieb a inštitúcií, postupy a procedúry pri styku s inštitúciami, telefonická pomoc, informácie o postupoch pri riešení problémových situácií, asistencia pri strate alebo krádeži dokladov, tlmočenie alebo preklady, asistencia pri sprostredkovaní služieb, asistencia pri jednaní s políciou alebo úradmi, pri väzbe alebo uväznení poisteného, asistenčné služby týkajúce sa statusu vozidla, zaistenie svedkov a svedectiev, trestné konanie pri dopravnej nehode, asistencia pri vymáhaní náhrady škody, právna asistencia pri dopravnej nehode)
 • lekárska asistencia v zahraničí v rámci PZP (preprava do liečebného zariadenia a repatriácia zranených, repatriácia telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného, návšteva rodinného príslušníka pri hospitalizácii poisteného)

Vecný rozsah a limity poistného plnenia pre oba typy asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v osobitých poistných podmienkach.

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Asistenčné služby Genertel | Kontakt: 02 327 84 284

Rozsah asistenčných služieb v PZP Genertel Poisťovne

 • K dispozícii sú 24 hodín denne 7 dní v týždni
 • Platia pre osobné vozidlá do 3,5t s platnou zmluvou PZP
 • Pri poruche sa vzťahujú len na uvedené vozidlá nie staršie ako 10 rokov
 • Najčastejšie ide o tieto služby:
  • odťah vozidla do najbližšieho servisu alebo miesta bydliska
  • dočerpanie paliva
  • dobitie vybitej batérie
 • ďalšie:
  • oprava vozidla na mieste
  • oprava defektu
  • úschovu nepojazdného vozidla až na 3 dni
  • zabezpečenie náhradnej dopravy (autom, vlakom príp. lietadlom)
  • v prípade straty kľúčov od vozidla asistencia pri otváraní zámku
  • alkohol taxi

Presný rozsah a limity poistného plnenia pre asistenčné služby v rámci povinného zmluvného poistenia sú uvedené v Prehľade o poskytovaní asistenčných službách k PZP pre vozidlá do 3,5 t.

Groupama Poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie Groupama Assistance | Kontakt: +421 2 208 54 504

Rozsah asistenčných služieb v PZP Groupama Poisťovne

 • sú platné pre osobné a úžitkové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t (maximálne 9 miestne)
 • asistenčné služby v rámci PZP sú zabezpečované dispečingom ASA (AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE) prostredníctvom vlastných a partnerských zmluvných kapacít
 • asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie možno využívať na území SR a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Turecka (v niektorých krajinách ako Cyprus, Bulharsko, Rumunsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Turecko, Bosna a Hercegovina sa asistencia poskytuje v závislosti od miestnych možností) s výnimkou Moldavska, Ukrajiny a Bieloruska
 • administratívna asistencia (telefonické tlmočenie pri riešení núdzových situácií, poskytovanie dopravných a mototuristických informácií, poskytnutie adries dôležitých úradov v zahraničí, odovzdanie odkazu blízkej osobe)
 • služby technickej pomoci v rámci PZP (pomoc cestnej služby, odtiahnutie nepojazdného vozidla do zmluvného servisu alebo k bezpečnému uloženiu, prevoz nepojazdného vozidla do SR, bezpečné uloženie nepojazdného vozidla)

Vecný rozsah a limity poistného plnenia sú uvedené v Informačnom zošite Groupama assistance.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s

Asistenčné služby Global Assistance Slovakia | Kontakt : 18 118 (zo SR), +421 2 635 32 236 (zo zahraničia)

Rozsah asistenčných služieb v PZP Komunálnej poisťovne

 • sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t

Pre základný produkt GARANT PLUS – iba na území SR :

 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do vzdialenosti 50 km
 • zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla po dobu 3 dní
 • poistený má nárok na poskytnutie asistenčných služieb pre PZP najviac do sumy 49,79 € (1 499,97 Sk) na jedno poistné obdobie

Pre produkt s vyšším krytím EUROGARANT PLUS – na území SR – ako pre GARANT, na území štátov Európy:

 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšej opravovne
 • cestnú službu v zahraničí,
 • návrat do bydliska alebo pokračovanie v ceste v zahraničí
 • náhradné ubytovanie v zahraničí, pokiaľ nebol použitý iný spôsob pomoci, napr. náhradná preprava do miesta bydliska
 • zabezpečenie motorového vozidla v zahraničí proti odcudzeniu
 • zapožičanie peňazí v prípade ich potreby na úhradu opravy nepojazdného vozidla v zahraničí
 • informačná a poradenská služba v rámci PZP, vrátane tlmočníckych služieb
 • poistený má nárok na poskytnutie asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie najviac do sumy 49,79 € (1 499,97 Sk) na jedno poistné obdobie – pre územie SR a do sumy 995,82 € (30 000,07 Sk) na jedno poistné obdobie mimo územia SR

Presný rozsah a limity poistného plnenia pre PZP sú uvedené v Zmluvných dojednaniach

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby Kooperativa | Kontakt : 18 118 (zo SR), +421 2 635 32 236 (zo zahraničia)

Rozsah asistenčných služieb v PZP poisťovne Kooperativa

 • sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t

Pre základný produkt PARTNER PLUS – iba na území SR :

 • oprava vozidla na mieste (spojazdnenie vozidla)
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do vzdialenosti 50 km
 • zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla po dobu 7 dní
 • pokiaľ oprava vozidla trvá viac ako osem hodín – ubytovanie poisteného max. na jednu noc alebo návrat poisteného do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľového miesta (vlakom 2.triedy)
 • v prípade odcudzeniu vozidla na území SR – ubytovanie poisteného max. na jednu noc alebo návrat poisteného do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľového miesta (vlakom 2.triedy)
 • v prípade dopravnej nehody alebo poruchy v zahraničí – vyplatenie finančnej čiastky v hotovosti v mene cudzieho štátu, maximálne do výšky 500 € (15 063 Sk) za podmienky, keď tretia osoba na území SR uhradí požadovaný finančný obnos

Pre produkt z vyšším krytím EUROPARTNER PLUS:

Asistencie na území SR v PZP:

 • oprava vozidla na mieste (spojazdnenie vozidla) po dopravnej nehode
 • výjazd (neodkladný) odborného opravára na miesto poruchy (spojazdnenie vozidla)
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do vzdialenosti 50 km
 • zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla po dobu 7 dní
 • pokiaľ oprava vozidla trvá viac ako osem hodín – ubytovanie poisteného max. na jednu noc alebo návrat poisteného do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľového miesta (vlakom 2.triedy)
 • v prípade odcudzeniu vozidla na území SR – ubytovanie poisteného max. na jednu noc alebo návrat poisteného do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľového miesta (vlakom 2.triedy)

Asistencie mimo územia SR v PZP:

 • výjazd (neodkladný) odborného opravára na miesto poruchy (spojazdnenie vozidla)
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho odborného servisu (max. do vzdialenosti 50 km)
 • úhradu nákladov za úschovu nepojazdného vozidla po dobu max. 7 dní
 • zanechanie odkazu pre subjekt určený poistníkom
 • informačná a poradenská služba v rámci PZP, vrátane tlmočníckych služieb
 • v prípade dopravnej nehody alebo poruchy v zahraničí – vyplatenie finančnej čiastky v hotovosti v mene cudzieho štátu, maximálne do výšky 1 000 € (30 126 Sk) za podmienky, keď tretia osoba na území SR uhradí požadovaný finančný obnos
 • pokiaľ oprava vozidla trvá viac ako osem hodín – ubytovanie poisteného max. na 2 noci alebo návrat poisteného do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľového miesta (vlakom 2.triedy)
 • v prípade odcudzeniu vozidla – ubytovanie poisteného max. na 2 noci alebo návrat poisteného do miesta bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľového miesta (vlakom 2.triedy)
 • v prípade, že bude vozidlo nepojazdné viac ako 7 dní – organizácia a úhrada cestovných nákladov (vlak 2.triedy) za účelom vyzdvihnutia vozidla
 • vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie v prípade, že odhadované náklady na opravu budú vyššie ako trhová hodnota vozidla na území SR
 • organizácia nákupu náhradných dielov a úhrada ich doručenia do opravovne alebo na medzinárodné letisko

Presný rozsah a limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v Zmluvných dojednaniach.

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby Onlia | Kontakt 0800 400 400, (+421) 2 20 811 400

Union poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby v rámci PZP Union – EuroCross Assistance | Kontakt: 0850 111 211 (pre SR), +421 2 20 811 811 (zahraničie)

Rozsah asistenčných služieb v PZP Union poisťovne

 • sú služby poskytované poistenému pri rýchlom riešení dopravných nehôd a porúch vozidla
 • sú platné pre osobné a úžitkové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t
 • sú poskytované pre povinné zmluvné poistenie na území SR a území krajín (uvedených v zelenej karte), ktoré sú účastníkmi medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV („zahraničie“)

Asistenčné služby pre PZP OPTIMUM

 • kumulatívny limit pre tento typ asistencie je pre služby poskytnuté na území SR vo výške 150 € (4 518,90 Sk) a 250 € (7 531,50 Sk) pre asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie poskytnuté v zahraničí
 • asistencia v PZP pre prípad dopravnej nehody:
  • oprava na mieste
  • odťah vozidla
  • úschova nepojazdného vozidla
  • ubytovanie v hoteli
  • návrat alebo pokračovanie v ceste (autobusom, vlakom alebo lietadlom)
  • náhradné vozidlo
  • zošrotovanie vozidla
 • asistencia v PZP pre prípad poruchy vozidla:
  • oprava na mieste
  • odťah vozidla
 • asistencia v PZP pre prípad krádeže vozidla:
  • ubytovanie v hoteli
  • návrat alebo pokračovanie v ceste (autobusom, vlakom alebo lietadlom)
  • náhradné vozidlo – v prípade krádeže na území SR
 • ostatné asistenčné služby:
  • strata kľúčov od vozidla
  • nedostatok alebo zámena paliva
  • defekt pneumatiky vozidla
  • vybitá batéria
  • lekárska starostlivosť po nehode
  • repatriácia vozidla do SR
  • finančná tieseň

Asistenčné služby pre PZP Excellent – vyššie limity poskytovaných služieb

 • kumulatívny limit pre tento typ asistencie je pre služby poskytnuté na území SR vo výške 250 € (7 531,50 Sk) a 650 € (19 581,90 Sk) pre asistenčné služby v rámci PZP poskytnuté v zahraničí
 • asistencia v PZP pre prípad dopravnej nehody:
  • oprava na mieste
  • odťah vozidla
  • úschova nepojazdného vozidla
  • ubytovanie v hoteli
  • návrat alebo pokračovanie v ceste (autobusom, vlakom alebo lietadlom)
  • náhradné vozidlo
  • zošrotovanie vozidla
 • asistencia v PZP pre prípad poruchy vozidla:
  • oprava na mieste
  • odťah vozidla
 • asistencia v PZP pre prípad krádeže vozidla:
  • ubytovanie v hoteli
  • návrat alebo pokračovanie v ceste (autobusom, vlakom alebo lietadlom)
  • náhradné vozidlo – v prípade krádeže na území SR
 • ostatné asistenčné služby:
  • strata kľúčov od vozidla
  • nedostatok alebo zámena paliva
  • defekt pneumatiky vozidla
  • vybitá batéria
  • lekárska starostlivosť po nehode
  • repatriácia vozidla do SR
  • finančná tieseň

UNIQA poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby UNIQA Assistance | Kontakt: +421 2 582 52 188 (pre SR aj zahraničie)

Rozsah asistenčných služieb v PZP UNIQA poisťovne

 • sú služby poskytované poistenému pri rýchlom riešení havarijných situácií
 • sú poskytované pre povinné zmluvné poistenie na území SR a území krajín (uvedených v zelenej karte), ktoré sú účastníkmi medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV („zahraničie“)
 • technická asistencia v PZP pre prípad poruchy, ktorá nie je poistnou udalosťou:
  • oprava (odtiahnutie), úschova vozidla (príchod servisného vozidla na miesto poruchy, odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu, úschova nepojazdného vozidla max. po dobu 3 dní)
  • pokračovanie v ceste (ubytovanie v hoteli max. na 1 noc, prenájom náhradného vozidla, pokračovanie v ceste)
 • technická asistencia v PZP pre prípad nehody – poistnej udalosti:
  • oprava (odtiahnutie), úschova vozidla (príchod servisného vozidla a oprava na mieste nehody, odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu, úschova nepojazdného vozidla max. po dobu 3 dní, poprípade zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska)
  • pokračovanie v ceste (ubytovanie v hoteli max. na 2 noci, prenájom náhradného vozidla max. na 48 hod., pokračovanie v ceste – náklady na vlak 2.triedy)
  • repatriácia vozidla
  • vrak po nehode
  • dodanie náhradných dielov
 • technická asistencia v PZP pre ostatné prípady:
  • krádež vozidla (ubytovanie v hoteli max. na 2 noci, prenájom náhradného vozidla max. na 48 hod., pokračovanie v ceste – vlak 2.triedy)
  • strata kľúčov (otvorenie dverí a výmena zámky)
  • vyčerpanie a zámena paliva (dovoz paliva na miesto, vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva)
  • defekt (výmena pneumatiky a kolesa vozidla)
  • lekárska starostlivosť po havárii (prvotný prevoz do najbližšej nemocnice, hospitalizáciu v najbližšej alebo najvhodnejšej nemocnici, rehospitalizáciu v spádovej nemocnici na území SR, premiestnenie na vhodnejšiu kliniku, repatriácia telesných pozostatkov do vlasti v prípade úmrtia, doprava rodinného príslušníka k hospitalizovanému za účelom návštevy)
  • finančná tieseň oprávneného používateľa
 • administratívno-právna asistencia v PZP:
  • právne a administratívne informácie (v situácii núdze, rady a postupy pri havárii, …)
  • telefonická pomoc v núdzi
  • tlmočenie a preklad telemostom (pri cestovnej kontrole v zahraničí, pri styku s políciu v prípade havárie, poruchy, pri policajnom šetrení, …)
  • strata dokladov
  • vzťah s policajnými orgánmi po nehode
  • uväznenie po havárii (právne zastupovanie, kaucia, kontakt s rodinnými príslušníkmi, …)
  • súdne pojednávanie po havárii
  • regres – vymáhania škody (kompletizácia podkladov, formálna príprava žiadosti o náhradu škody, služby právneho zástupcu, …)
  • regres – vymáhania škody (kompletizácia podkladov, formálna príprava žiadosti o náhradu škody, služby právneho zástupcu, …)

Vecný rozsah a limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v informačnom tlačive UNIQA Assistance.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby Wüstenrot | Kontakt: +421 2 33 068 805 (pre SR aj zahraničie)

Rozsah asistenčných služieb v PZP Wüstenrot poisťovne

 • sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t
 • sú služby v núdzi poskytované poistenému pri rýchlom riešení dopravných nehôd, poruchy alebo krádeži vozidla
 • asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie možno využívať na území SR a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Turecka a Pobaltských štátov s výnimkou Moldavska, Ukrajiny a Bieloruska
 • asistencia v PZP pre prípad dopravnej nehody a krádeže vozidlo:
  • oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody (zorganizovanie a úhrada opravy vozidla na mieste, zorganizovanie a úhrada odťahu vozidla do najbližšieho servisu, zorganizovanie a úhrada úschovy nepojazdného vozidla, zorganizuje odťah do miesta bydliska)
  • pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti pri dopravnej nehode a krádeži vozidla (ubytovanie max. na 1 noc, náhradné vozidlo na 24 hod., reálne náklady na vlak 2.triedy, autobus, taxi, pre zahraničie tiež na letenku triedy ECO)
  • repatriácia vozidla do SR (vyzdvihnutie vozidla, zorganizovanie a úhrada odtiahnutia vozidla do SR)
  • náklady na vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie, zaistenie náhradných dielov pre opravu, zabezpečenie finančných prostriedkov, cesta náhradného vodiča v prípade hospitalizácie vodiča po nehode, doručenie správy blízkej osoby
 • asistencia v PZP pre prípad poruchy vozidla:
  • oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody (zorganizovanie opravy vozidla na mieste, zorganizovanie odťahu vozidla do najbližšieho servisu, zorganizovanie úschovy nepojazdného vozidla, zorganizuje odťah do miesta bydliska)
  • pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti pri dopravnej nehode a krádeži vozidla (ubytovanie max. na 1 noc, náhradné vozidlo na 24 hod., reálne náklady na vlak 2.triedy, autobus, taxi, pre zahraničie tiež na letenku triedy ECO)
  • strata kľúčov od vozidla (zorganizuje otvorenie dverí, výmenu zámku, odťah do najbližšieho servisu)
  • zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva (zorganizuje vyprázdnenie nádrže a prečerpanie nesprávne načerpaného paliva, odťah vozidla do najbližšieho servisu, dovoz paliva do miesta výskytu vozidla)
  • defekt pneumatiky vozidla (zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste)

Vecný rozsah a limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v Zozname a rozsahu asistenčných služieb v PZP.