Predaj vozidla

Rozhodli ste sa svoje vozidlo predať? Okrem spísania kúpnopredajnej zmluvy máte ešte niekoľko povinností. Jednou z nich je aj návšteva dopravného inšpektorátu v mieste vášho trvalého bydliska, kde máte svoje vozidlo prihlásené do evidencie motorových vozidiel. Predaj vozidla totiž znamená aj to, že ho musíte ako držiteľ odhlásiť a nový majiteľ si ho do evidencie prihlási, či už v rovnakom alebo inom okrese. Rovnako sa vám predajom vozidla končí aj povinné zmluvné poistenie – PZP, ktoré máte uzatvorené. Je preto potrebné zaslať výpoveď  PZP aj s potrebným dokladom o odhlásení.

Ako postupovať pri predaji?

Všeobecný postup, ak príde k predaju vozidla:

 • pôvodný majiteľ musí svoje vozidlo odhlásiť z evidencie vozidiel
 • ak je nový majiteľ z rovnakého okresu, pôjde o prepis v rámci okresu
 • ak je nový majiteľ z iného okresu, pôjde o odhlásenie vozidla do iného okresu a následné prihlásenie vozidla.
 • Pri odhlasovaní nie je potrebné mať vozidlo pristavené, pri prihlasovaní je to však potrebné, pretože technik je povinný skontrolovať správnosť VIN čísla a platnosť EK a STK.

S predajom vozidla súvisí aj povinné zmluvné poistenie

 • Pôvodný majiteľ zašle poisťovni výpoveď k PZP, kde uvedie dôvod ukončenia poistnej zmluvy. Doložením technického preukazu s uvedením stavu prípadne kúpnopredajnej zmluvy mu bude PZP vypovedané a nespotrebované poistné vrátené.
 • Nový majiteľ si však ešte pred prihlásením vozidla musí uzatvoriť nové PZP na jeho osobu

Dokumenty k odhláseniu vozidla

Pre úkon odhlásenia vozidla z evidencie je potrebné, aby pôvodný majiteľ predložiť na príslušnom orgáne PZ nasledovné dokumenty:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bola vydaná)
 • platný doklad totožnosti
 • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (ak ide o držiteľa podnikateľa)
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa (ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný)
 • overený súhlas vlastníka alebo úradné rozhodnutie (ak o odhlásenie žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je zároveň aj vlastníkom vozidla)
 • potvrdenie o PZP

Dôležité: Od 1.8.2019 je zrušené predkladanie papierových žiadostí pri zmenách v evidencii vozidla. Na dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť len platný občiansky preukaz a všetky ostatné príslušné dokumenty vrátane splnomocnení. Všetky potrebné administratívne úkony vykoná zodpovedný pracovník.

Pri odhlasovaní musí byť prítomný už aj nový majiteľ

NOVINKA: Od 1.1.2016 platí, že pri odhlásení vozidla musí byť prítomný aj nový majiteľ. Zmena sa zaviedla z dôvodu, aby sa zamedzilo fiktívnym prepisom na osoby, ktoré žiadne vozidlo nekúpili.

Ak nový majiteľ nebude prítomný pri odhlasovaní na dopravnom inšpektoráte, musí sa predložiť:

 • písomné úradne overené splnomocnenie na tento úkon alebo
 • doklad o nadobudnutí vlastníctva s úradne overeným podpisom.

Inak príslušný orgán PZ odhlásenie nevykoná. Uvedené doklady sa nevyžadujú len v prípadoch, že ide o predaj vozidla blízkej osobe v rámci rodiny, t.j. príbuznému v priamom rade (rodič, súrodenec, manžel/ka, potomok) alebo nový vlastník poslal popredu splnomocnenie elektronicky priamo orgánu PZ.

Súvisiace rady a tipy:

Odhlásenie vozidla do cudziny

Užitočné dokumenty:

Žiadosť o odhlásenie motorového vozidla