Hlavná stránka >> Prihlásenie vozidla >> Dočasné vyradenie vozidla

Vyradenie vozidla dočasne

Ste majiteľom vozidla, ktoré dlhší čas nepoužívate a takpovediac ho máte odstavené v garáži či na dvore? Alebo máte vozidlo, ktoré nie je možné alebo nechcete využívať v zimnom období? Ak ste si istý, že takéto vozidlo v nejakom časovom horizonte využívať nebudete, máte možnosť ho dočasne odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Dočasným vyradením vozidla sa Vám zruší aj PZP, za ktoré nebudete musieť platiť, keďže vozidlo nebudete využívať.

Postup pre dočasné vyradenie vozidla

Prevádzkovateľ vozidla musí splniť niekoľko povinností:

  • spísať Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel a podať ju na príslušnom dopravnom inšpektoráte
  • zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 do 350 € (výška závisí od dĺžky doby, počas ktorej je vozidlo vyradené z evidencie)

Pozn. Opätovné zaradenie vozidla po skončení doby vyradenia je bezplatné. V prípade skoršieho zaradenia sa platí poplatok 5 €.

Doklady potrebné k žiadosti pre dopravný inšpektorát

  • preukaz totožnosti
  • osvedčenie o evidencii časť II, tzv. veľký technický preukaz
  • čipová karta osvedčenie o evidencii časť I, ak bola vydaná
  • tabuľky s EČV (alebo oznámenie o strate, krádeži a pod.)
  • originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra (v prípade PO alebo FO podn.)
  • splnomocnenie (v prípade zastúpenia)

O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán PZ jeho držiteľovi písomné potvrdenie.

Po uplynutí doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie, je vlastník vozidla alebo držiteľ povinný dostaviť sa na dopravný inšpektorát, a to najneskôr do 30 dní. V opačnom prípade bude predvolaný orgánom Policajného zboru.

Postup pre zrušenie PZP

Poisťovňa na základe vzniknutej situácie – dočasného vyradenie vozidla z evidenciezruší aj existujúce PZP. Držiteľ vozidla však musí do poisťovne doručiť  potrebné doklady:

  • veľký technický preukaz
  • fotokópiu rozhodnutia o vyradení z dopravného inšpektorátu a rozhodnutia o uložení značiek a preukazu na dopravnom inšpektoráte

Rady a tipy

Vyradenie vozidla z evidencie

Správne poplatky za úkony spojené s evidenciou motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte

Ako si vybaviť nové osvedčenie o evidencii vozidla?

Evidencia vozidiel na jednotlivých dopravných inšpektorátoch

Zadržané osvedčenie o evidencii.

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

Porovnať ceny PZP »