Hlavná stránka >> Prihlásenie vozidla >> Trvalé vyradenie vozidla

Vyradenie vozidla natrvalo

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie nastáva po žiadosti držiteľa vozidla. Je teda nutné spísať písomnú žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie motorových vozidiel a doručiť ju príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu podľa miesta trvalého bydliska.  Vyradenie vozidla z evidencie znamená, že vozidlo už nemá schválenie na prevádzku v cestnej premávke. V niektorých prípadoch prichádza k vyradeniu vozidla aj na základe žiadosti príslušného orgánu.

Nutné doklady pre trvalé vyradenie vozidla

Ak chcete Vaše vozidlo natrvalo vyradiť z evidencie, musíte ako vlastník alebo držiteľ vozidla vyplniť a odovzdať nasledovné dokumenty a tlačivá:

 • osvedčenie o evidencii
 • tabuľku s evidenčným číslom
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie alebo potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, že vozidlo bolo zničené,
 • 5 € kolok
 • doklad o zaplatenom PZP vozidla za príslušný kalendárny rok
 • platný občiansky preukaz
 • ak ide o FO – podnikateľa aj živnostenský list
 • ak ide o štatutárneho zástupcu organizácie – aj výpis z obchodného alebo iného registra preukazujúci jeho funkciu (v prípade inej osoby aj splnomocnenie).

V prípade, že tabuľka s evidenčným číslom alebo osvedčenie o evidencie ste stratili alebo Vám boli odcudzené, neodovzdávajú sa.

Návrh na vyradenie vozidla z evidencie

K vyradeniu vozidla z evidencie okresným dopravným inšpektorátom môže prísť aj na základe návrhu príslušného orgánu na základe zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore. V prípade, ak sa potvrdí, že vozidlo (zaistená vec) súvisí s trestným činom, priestupkom, ak má vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

V prípade, že má vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla alebo sa vozidlo nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov, orgán Policajného zboru, ktorý ho eviduje, rozhodne o jeho vyradení z evidencie aj na návrh príslušného orgánu.

Kedy je vozidlo vyradené z evidencie?

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, ho vyradí z evidencie motorových vozidiel v nasledujúcich prípadoch, pričom o danom stave vydá písomné potvrdenie

 • ak bolo rozhodnuté o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky alebo
 • ak je v evidencii vozidiel vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo schválenie na prevádzku v cestnej premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené
 • ak príslušný orgán v rozhodnutí určil, že staré vozidlo je odpadom.

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schváli na prevádzku v cestnej premávke.

Vyradenie na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy

Ak vydal obvodný úrad dopravy rozhodnutie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla má povinnosť do 15 dní od toho, ako rozhodnutie o trvalom vyradení nadobudlo právoplatnosť, odovzdať na orgáne Policajného zboru osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom. Dňom, kedy toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vozidlo rovnako stráca aj:

 • udelené typové schválenie
 • typové schválenie ES
 • uznanie typového schválenia ES alebo
 • schválenie jednotlivého vozidla.

Vyradenie vozidla z evidencie je rovnako dôvod aj na ukončenie poistného vzťahu a vypovedanie zmluvy o PZP. Poisťovni je potrebné zaslať Výpoveď zmluvy o PZP z dôvodu vyradenia vozidla.

Rady a tipy

Vyradenie vozidla z evidencie

Správne poplatky za úkony spojené s evidenciou motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte

Evidencia vozidiel na jednotlivých dopravných inšpektorátoch

Zadržané osvedčenie o evidencii.

Vyradenie vozidla mimo Slovenska

Aké sú prípady pre trvalé vyradenie vozidla z premávky?

Porovnať ceny PZP »