Vyradenie vozidla dočasne

Ste majiteľom vozidla, ktoré dlhší čas nepoužívate a takpovediac ho máte odstavené v garáži či na dvore? Alebo máte vozidlo, ktoré nie je možné alebo nechcete využívať v zimnom období? Ak ste si istý, že takéto vozidlo v nejakom časovom horizonte využívať nebudete, máte možnosť ho dočasne odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Dočasným vyradením vozidla sa Vám zruší aj PZP, za ktoré nebudete musieť platiť, keďže vozidlo nebudete využívať.

Postup pre dočasné vyradenie vozidla

Prevádzkovateľ vozidla musí splniť niekoľko povinností:

 • odovzdať osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
 • odovzdať čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bola vydaná
 • odovzdať tabuľky s EČ alebo oznámenie o strate alebo krádeži, prípadne čestné vyhlásenie
 • predložiť doklad totožnosti (v prípade fyzickej osoby), prípadne výpis z OR alebo živnostenský list (v prípade podnikateľa)
 • predložiť splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom (ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný)
 • zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 do 350 € (výška závisí od dĺžky doby, počas ktorej je vozidlo vyradené z evidencie)
do 1 roka5 €
1 – 2 roky20 €
2 – 4 roky35 €
4 – 6 rokov70 €
6 – 10 rokov170 €
nad 10 rokov350 €

Upozornenie: Papierové žiadosti sa pri zmenách v evidencii už nepredkladajú. Táto zmena je platná od 1.8.2019 a po novom je potrebné predložiť len občiansky preukaz a príslušné dokumnety vrátane splnomocnení.

Dôležité informácie k dočasnému vyradeniu

O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán PZ jeho držiteľovi písomné potvrdenie.

Po uplynutí doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie, je vlastník vozidla alebo držiteľ povinný dostaviť sa na dopravný inšpektorát, a to najneskôr do 30 dní. V opačnom prípade bude predvolaný orgánom Policajného zboru.

Dočasné vyradenie vozidla si držiteľ resp. vlastník vozidla môže aj predĺžiť. Za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla. Najviac sa však môže vozidlo dočasne vyradiť na 20 rokov. 

Povinnosti počas dočasného vyradenia

Držiteľ vozidla musí zabezpečiť, aby vozidlo počas dočasného vyradenia:

 • nebolo prevádzkované v rámci cestnej premávky
 • nebolo zničené
 • bolo prístupné orgánu PZ

Uvedené neplatí, ak bolo vozidlo odovzdané na spracovanie a následne bolo trvalo vyradené.

Počas dočasného vyradenie môže vlastník resp. držiteľ požiadať orgán PZ o:

 • prevod na inú osobu
 • zmenu vlastníckeho práva k vozidlu
 • zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla

Orgán PZ tieto zmeny vykoná, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, ale doklady od vozidla – osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľky s EČ – nevydáva.

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie

 • Opätovné zaradenie vozidla po skončení doby vyradenia je automatické a bezplatné. Držiteľ vozidla sa však musí dostaviť na orgán PZ najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia, inak bude predvolaný orgánom PZ.
 • V prípade skoršieho zaradenia, t.j. pred ukončením dočasného vyradenia, musí o to držiteľ vozidla písomne požiadať príslušný orgán PZ. Platí sa poplatok 5 €, v ktorom je zahrnuté vydanie dokladov pri dočasnom vyradení aj opätovné zaradenie do evidencie.

V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, musí držiteľ resp. vlastník vozidlo týmto kontrolám podrobiť, a to do 7 dní od opätovného zaradenia.

Držiteľovi vydá príslušný orgán PZ naspäť osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s EČ. Ak bolo osvedčenie vydaná pred 1.6.2010, vydá orgán PZ držiteľovi nové osvedčenie časť I a časť II.

Postup pre zrušenie PZP

Poisťovňa na základe vzniknutej situácie – dočasného vyradenie vozidla z evidenciezruší aj existujúce PZP. Držiteľ vozidla však musí do poisťovne doručiť  potrebné doklady:

 • veľký technický preukaz
 • fotokópiu rozhodnutia o vyradení z príslušného orgánu PZ a rozhodnutia o uložení značiek a preukazu na orgáne PZ

Súvisiace rady a tipy:

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

Vyradenie vozidla mimo Slovenska