Vyradenie vozidla natrvalo

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie nastáva po žiadosti držiteľa vozidla. Je teda nutné spísať písomnú žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie motorových vozidiel a doručiť ju príslušnému orgánu Policajného zboru (PZ) podľa miesta trvalého bydliska. Vyradenie vozidla z evidencie znamená, že vozidlo už nemá schválenie na prevádzku v cestnej premávke. V niektorých prípadoch prichádza k vyradeniu vozidla aj na základe žiadosti príslušného orgánu.

Doklady potrebné pre trvalé vyradenie vozidla

Ak chcete vaše vozidlo natrvalo vyradiť z evidencie, musíte ako jeho vlastník alebo držiteľ vyplniť, resp. odovzdať alebo predložiť orgánu Policajného zboru nasledovné základné dokumenty a tlačivá (v závislosti od druhu vyradeného vozidla potom aj ďalšie špecifické dokumenty uvedené nižšie) a zaplatiť prípadný poplatok:

 • platný doklad totožnosti
 • výpis z obchodného registra resp. živnostenský list v prípade podnikateľa
 • splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa v prípade zastúpenia
 • správny poplatok vo výške 5 €

Upozornenie: Papierové žiadosti sa od 1.8.2019 pri zmenách v evidencii vozidiel nepredkladajú. Občan je povinný na dopravnom inšpektoráte predložiť len občiansky preukaz, potrebné dokumenty a prípadné splnomocnenia.

Vyradenie starých vozidiel (kat. M1, N1 a L2)

V prípade vyradenia starého vozidla musíte orgánu PZ k vyššie uvedeným dokumentom doložiť aj:

 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie (od spracovateľa, resp. osoby vykonávajúcej zber starých vozidiel v SR alebo osoby oprávnenej na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte EÚ; v prípade potvrdenia z iného členského štátu ako ČR sa vyžaduje aj úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka)

Spracovateľovi vozidla odovzdáte:

 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • tabuľky s EČ

Vyradenie fyzicky neexistujúcich vozidiel

Okrem základných dokumentov a tlačív ste ako držiteľ alebo vlastník pri vyradení povinný predložiť/zaplatiť:

 • rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  o neexistencii vozidla (žiadosť o vydanie takéto rozhodnutie nájdete na stránke www.ersv.sk)
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • tabuľky s EČ
 • čestné vyhlásenie o strate odcudzení alebo poškodení osvedčení o evidencii časť I, II, alebo oznámenie o strate alebo odcudzení tabuliek s EČ
 • príspevok do Environmentálneho fondu pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla vo výške 500 € (podľa § 41 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.)

Od 1.1.2016 sa vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla riadi ustanoveniami nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyradenie historických vozidiel

K základným dokumentom potrebujete doložiť orgánu PZ ešte:

 • potvrdenie, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu, od národného orgánu Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA

Vyradenie vozidiel v muzeálnych zbierkach

Základné dokumenty musíte doplniť ešte o:

 • potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok v súlade s § 9 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách…)

Vyradenie vozidiel evidovaných v zahraničí

V prípade, že vlastník previedol vozidlo na osobu s pobytom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), príde k vyradeniu:

 • na základe žiadosti držiteľa až po tom, ako orgán PZ získa informáciu od príslušného orgánu štátu, ktorý toto vozidlo eviduje
 • bez žiadosti držiteľa po dodaní informácií orgánu PZ od príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje

Ak vlastník žiada o vyradenie vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom mimo EHS, príslušný orgán PZP vyradí vozidlo až po doručení:

 • potvrdenia príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené

Ak išlo o prevod vozidla na inú osobu na iné účely využitia ako je motorové vozidlo, je potrebné k žiadosti o vykonanie zmeny pripojiť aj:

 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom v SR alebo inou osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte EÚ (v takom prípade aj s úradne osvedčeným prekladom).

Iné dôvody pre vyradenie vozidla

Návrh na vyradenie vozidla z evidencie môže podať aj:

 • orgán príslušný podľa zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, ak sa potvrdí, že ide o vozidlo s neoprávnene pozmeneným identifikátorom vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov
 • obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie; držiteľ musí zabezpečiť jeho odstránenie z cesty alebo iného verejného priestranstva na vlastné náklady do 30 dní od jeho vyradenia. Ak tak neurobí, zabezpečí odstránenie úrad na náklady držiteľa.

Dôležité informácie

O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán PZ písomné potvrdenie. Ak o vyradenie nemôže požiadať držiteľ, môže tak urobiť na základe žiadosti vlastník vozidla.

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel, môže byť znovu zaevidované len po schválení technickej spôsobilosti.

Vyradenie vozidla z evidencie je rovnako dôvod aj na ukončenie poistného vzťahu a vypovedanie zmluvy o PZP. Poisťovni je potrebné zaslať Výpoveď zmluvy o PZP z dôvodu vyradenia vozidla.

Súvisiace rady a tipy:

Kedy nastáva trvalé vyradenie vozidla?

Ako vyradiť vozidlo mimo Slovenska

Užitočné dokumenty:

vypoved-zmluvy-o-pzp-z-dovodu-vyradenia-vozidla