Zmeny v dokladoch a ich strata

Nastali Vám zmeny v evidencii vozidiel a v dokladoch? Držiteľ vozidla je povinný nasledovné zmeny oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru:

 1. zmena vlastníctva vozidla alebo prevod držby na inú osobu
 2. odhlásenie vozidla do cudziny
 3. výmena časti vozidla, kde sa nachádza VIN číslo alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený (napr. podvozok, karoséria)
 4. trvalá zmena farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 5. zmena vykonaná na vozidle a zmena iných údajov v zapisovaných do osvedčenia o evidencii, ak je potrebný zápis nových údajov alebo zmena údajov zapísaných v osvedčení
 6. poškodenie, strata alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii
 7. poškodenie, strata alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom
 8. odcudzenie vozidla
 9. rozhodnutie obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky (vtedy je potrebné odovzdať aj osvedčenie o evidencii a TEČ).

Uvedené zmeny musí držiteľ vozidla nahlásiť do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala, orgánu Policajného zboru. Ten zmenu zapíše:

 • len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu – v prípade zmien v bode 1 a 2
 • len ak obvodný úrad dopravy túto zmenu vyznačil v osvedčení o evidencii – v prípady zmeny v bode 3

Nové osvedčenie o evidencii

 • zmena v dôsledku jeho poškodenia, straty alebo odcudzenia sa vykoná na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla

Vydáva ho orgán Policajného zboru, kde je motorové vozidlo v evidencii alebo orgán Policajného zboru, kde je podaná žiadosť o jeho vydanie.

 • zmena v dôsledku zmeny svojho pobytu alebo sídla na základe osobného oznámenia držiteľa vozidla v lehote 15 dní odo dňa, kedy zmena nastala orgánu Policajného zboru podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla

Čo je pri oznámení zmeny potrebné?

 • V prípade zmeny podľa bodu 2. – 4.:

musí držiteľ vozidla na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel, nie však starší ako 15 dní

 • V prípade zmeny podľa bodu 1. a 2.:

Musí držiteľ vozidla uviesť potrebné údaje o osobe, ktorá bude orgánom Policajného zboru zapísaná do osvedčenia o evidencii ako nový držiteľ, zároveň musí uviesť údaje aj o vlastníkovi vozidla

Aké doklady musí držiteľ pri oznámení zmeny predložiť?

 • Osvedčenie o evidencii (neplatí, ak bolo zadržané a nebolo vydané nové osvedčenie alebo ak bolo stratené či odcudzené)
 • Ďalšie doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok na vykonanie príslušnej zmeny
 • Doklady preukazujúce totožnosť
 • Vyplnené príslušné tlačivo

Na základe preukázaných dokladov orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii motorových vozidiel, vydá osvedčenie o evidencii a podľa potreby pridelí vozidlu evidenčné číslo a vydá TEČ, ak nie sú zákonné dôvody, ktoré by tomu bránili.

Poznámka: Zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie do cudziny či zmenu údajov o vlastníkovi vozidla orgán Policajného zboru nevykoná, ak mu bolo doručené oznámenie, že sa proti vlastníkovi vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.

Výšky jednotlivých poplatkov za uvedené úkony nájdete v aktuálnom prehľade správnych poplatkov.

Súvisiace rady a tipy:

Krádež alebo strata dokladov

Ako si vybaviť nový občiansky preukaz

Žiadosť o zápis zmeny údajov

Zadržanie osvedčenia o evidencii